Vedtægter for Bjerringbro Borgerforening

§ 1 - Navn

Foreningens navn er Bjerringbro Borgerforening. Foreningen har hjemsted i Bjerringbro og er oprindelig stiftet den 9. januar 1905 under navnet Bjerringbro Borger- og Håndværkerforening.

 

§ 2 - Formål

Det er foreningens formål at samle Bjerringbro og omegns borgere til varetagelse og fremme af fælles interesser, herunder som en aktiv partner/interessent i Bjerringbro Byforum.

At yde støtte til særlige initiativer, der skønnes til gavn for byens borgere.

At virke for selskabelig underholdning blandt medlemmerne.

 

§ 3 - Medlemmer

Som medlem kan optages enhver borger i Bjerringbro og omegn. Foruden foreningens ordinære medlemmer kan optages æresmedlemmer. Medlemmer af foreningen kan optages som æresmedlemmer, når de har gjort sig særligt fortjent af foreningen, eller som borgere i byen.

Beslutning om optagelse af et æresmedlem træffes af bestyrelsen.

Æresmedlemmer betaler intet kontingent, men har dog i enhver henseende samme rettigheder som foreningens øvrige medlemmer.

 

§ 4 - Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.

 

§ 5 - Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent opkræves pr. 1. april. Restancer på mere end 1 års kontingent medfører bortfald af stemmeret, som erholdes, når restancerne er indbetalte.

 

§ 6 - Generalforsamling

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, så vidt muligt inden udgangen af marts måned og indkaldes ved meddelelse i den lokale presse med mindst 8 dages varsel med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være tilstillet bestyrelsen skriftligt senest 1. januar.

 

§ 7 - Afstemninger

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, og skriftlig afstemning finder sted såfremt et medlem ønsker det. Står stemmerne lige, er forslaget bortfaldet.

Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 hinanden følgende generalforsamlinger og således, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for ændringen.

 

§ 8 – Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Såfremt 20% af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, er bestyrelsen forpligtiget til at indkalde hertil senest 14 dage efter begæringens fremkomst.

 

§ 9 - Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår med henholdsvis 3 og 2 medlemmer pr. år.

Bestyrelsen tegner foreningen og varetager foreningens administration og anliggender i overensstemmelse med foreningens formål og interesser.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er tilstede. Bestyrelsens forhandlinger og møder indføres i en protokol, som underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Ved konstitueringsmøde efter ikrafttræden af de nye vedtægter i 2018, konstituerer bestyrelsen sig med formand, sekretær og kasserer, og afgør ligeledes hvilke 2 medlemmer, der udtræder af bestyrelsen, jævnfør de nye vedtægter. Desuden afgøres hvilke 2 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg ved den ordinære Generalforsamling i 2019.

Jubilæumslegatet 1945 er et led i foreningen, og tilknytningen må ikke opgives så længe Jubilæumslegatet består. Bestyrelsen i foreningen vælger bestyrelsen i Jubilæumslegatet.

 

§ 10 - Revisorer

Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen. Hvert år afgår 1 revisor. Der vælges 1 revisorsuppleant.

Revisorerne skal revidere årsregnskabet, herunder gennemgå alle foreningens bilag og kontrollere beholdningerne.

 

§ 11 – Foreningens midler

Foreningens midler anbringes på bedst mulig og sikker måde efter bestyrelsens skøn. Ved væsentlige økonomiske dispositioner tegner bestyrelsen kun foreningen efter forudgående godkendelse på generalforsamlingen.

 

§ 12 – Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede, og hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor.

Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er mødt indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling om opløsning. På den ekstraordinære generalforsamling kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning. Afstemningen skal være skriftlig.

Midlerne kan ikke udloddes til medlemmerne i tilfælde af opløsning og medlemmer, som udtræder af foreningen, har ingen andel i foreningens formue.

Foreningens midler skal i tilfælde af opløsning anvendes til almennyttige og velgørende formål i Bjerringbro og omegn.

 

Bjerringbro den 26. april 2018